Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, som er valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen. Forældrerepræsentanterne skal være i flertal. Når skolen har undervisning på flere afdelinger (på forskellige adresser), skal der vælges mindst én forældrerepræsentant for hver afdeling

Blåvandshuk_Skole_006

Skolebestyrelsen

Helene Schaldemose Billeschou

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Janderup Skole

Helle Bai

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Blåvandshuk Skole

Jørgen Rindom Søndergaard

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Blåvandshuk Skole

Monica Lykke Nielsen

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Janderup Skole

Thomas Heide Christensen

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Blåvandshuk Skole

Tina Bentsen

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Blåvandshuk og Janderup Skole

Trine Kærgaard Andersen

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant Janderup Skole

Anne Mette Thrane

Bestyrelsesmedlem - medarbejderrepræsentant Blåvandshuk Skole

Jannie Gammelgaard

Bestyrelsesmedlem - medarbejderrepræsentant Blåvandshuk Skole

Trine Søgaard Strandby

Bestyrelsesmedlem - medarbejderrepræsentant Janderup Skole

Finn Jensen

Bestyrelsesmedlem - viceskoleleder

Morten Bech Sørensen

Bestyrelsesmedlem - filialskoleleder

Svend Faurholt

Bestyrelsesmedlem - Skoleleder

Vores principper

Skole - hjemsamarbejdet

Samarbejde er forudsætningen for en tryg og lærerig skolegang. Vi tror på, at en inddragende og anerkendende dialog mellem skole og hjem vil styrke elevernes læring og trivsel. Samarbejdet skal været kendetegnet ved gensidig respekt, tillid og åbenhed. Derfor skal vi være i nær kontakt med hinanden, og vi skal have forståelse for vore forskellige roller i samarbejdet.

Skole-hjemsamtaler

 • Der skal afvikles en obligatorisk skole-hjemsamtale inden 1. december.
 • Der skal derudover tilbydes en samtale, som skal være afviklet inden udgangen af april.
 • Datoer for skole-hjemsamtaler skal meldes ud ved skoleårets start.
 • Klasselærer samt, dansk- og matematiklærer skal som fag være repræsenteret ved efterårets samtaler.
 • Der skal afsættes god tid til samtalerne, således at der reelt bliver mulighed for en grundig dialog mellem lærer/pædagoger og forældre.
 • Det skal tilstræbes, at eleven er en aktiv deltager i samtalen – evt. igennem fremvisning af eget arbejde.
 • Der skal forsøges taget udgangspunkt i de aspekter omkring eleven, hvor det går godt.
 • Det skal tilstræbes, at de ressourcepersoner, der har med det enkelte barn at gøre, deltager i skole-hjemsamtaler, herunder den pædagog som evt. er tilknyttet klassen.
 • Skolens ledelse skal udtrykke tydelige forventninger til forældrenes aktive deltagelse.

Forældremøder

 • Det er med til at skabe dynamik og fællesskab i forældregruppen, når skolen samler alle klassens forældre og de lærere/pædagoger, der har mest med klassen at gøre ved et møde i forbindelse med skoleårets start.
 • Skolen har hermed også mulighed for at give kendskab til, hvad der sker/skal ske i skolen, om vore holdninger, værdier, forventninger, procedurer, etc.
 • Møderne skal tilrettelægges således, at de bliver dialogbaserede. Klasseråd kan inddrages i tilrettelæggelsen.
 • Skolebestyrelsen skal være synlige ved forældremøderne.

 

Lejrskoler og skolerejser

En lejrskole og ekskursion bør tage udgangspunkt i elevernes faglige og sociale udvikling. Udover faglige mål i forbindelse med undervisning på ekskursioner og lejrskoler, så er det sociale fællesskab væsentlig og bør indtænkes i størst muligt omfang. Elevaktivitet ønskes i både planlægnings- udførelses- og afviklingsfasen, for derved at bibringe eleven helhedsforståelse.

Princip for undervisningens organisering

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

 • Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.
 • Skolen samarbejder med de institutioner, der afleverer børn til skolen, for at kunne danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
 • Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Princip for Skolefritidsordningen

SFO'en skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for børnene og styrke børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling.

SFO'en skal være et fristed for børnene udenfor skoletiden, hvor børnene oplever et frirum i et trygt og udviklende miljø med nærværende voksne.

SFO, skole og forældre arbejder tæt sammen omkring børnenes udvikling, læring og dannelse.

SFOen skal bidrage til at børnene:

 • Styrkes i og guides til at indgå i fællesskabet
 • Omgås hinanden ordentlig og med respekt
 • Behandler stedet med respekt
 • (Lære at rumme andre og give plads til forskelligheder)

Referater

Dagsorden og referater

Her kan du se dagsordner og referater fra vores møder

Blåvandshuk_Skole_012

Vil du høre mere om bestyrelsens arbejde og opgave?

Du er meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du vil vide noget mere.

Blåvandshuk_Skole_003